Auktoriserad översättning

Auktoriserad översättning av dokument och texter används då dokumentet måste vara en exakt översättning av källtexten.

Dokumentet måste attesteras med översättarens underskrift och stämpel och ibland även notariseras för att accepteras av domstolar och myndigheter utomlands. Skall dokumentet användas i ett land som underskrivit  "Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961" så behövs endast en apostille som Notarius Publicus utfärdar. Skall dokumentet användas i annat land så krävs ofta en legalisering vid UD och efterföljande vid det lands konsulat eller ambassad som dokumentet skall användas i.

Vi använder översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas.

The Business Translator använder så långt möljligt auktoriserade översättare i det land där översättningen skall användas för att du skall slippa för den här proceduren och kostnaden. Orsaken till ovanstående är nämligen att det inte finns en internationell auktorisation av översättare och det enda som förfarandet gör är att man bekräftar att den översättare som utfört översättningen är auktoriserad i Sverige, det är ingen kvalitetskontroll eller garanti.
Handlingar, som ofta kräver en auktoriserad översättning är följande: 
Födelseattester, Examensbevis, Vigselbevis, domar, Pass, Finansiella dokument, kontrakt och avtal ...  

I varje land finns olika krav för auktoriserad översättning och för översättning av dokumenthandlingar. Kontakta oss på e-post för mer information.

Några exempel:

Argentina

I enlighet med lag # 20.305, måste  alla offentliga handlingar (inklusive personliga dokument och vissa kommersiella avtal) översättas och undertecknas av en "auktoriserad översättare", vars sigill och underskrift måste legaliseras för varje dokument av översättarnas yrkesorganisation i deras jurisdiktion. 

Tyskland

Tyska regionala domstolar (Landgerichte) har befogenhet att utse "auktoriserade översättare".   

Indonesien

I Indonesien, edsvurna översättare eller oftast kallade certifierade eller auktoriserade översättare är personer, som har deltaget och klarat översättningsexamen på de rättsliga områden, som anordnas av institutionen för lingvistik och kulturvetenskaper, vid universitetet i Indonesien (FIBUI). Efter att ha förklarats som godkända, kommer de sedan att svära eden hos guvernören DKI Jakarta.

Italien

Både italienska domstolar och konsulat har rätt att utse "officiell översättare" från sökande, som genomgått examen eller kan styrka sina språkkunskaper (vanligtvis en universitetsexamen). 

Mexiko

I Mexiko, vissa lokala instanser, till exempel Högsta domstolen, fastställer att ett skriftligt och muntligt prov skall klaras för att en översättare skall erkännas som en expert eller "edsvuren" översättare.

Norge

Kandidaterna är auktoriserade av associationen av regeringens auktoriserade översättare, efter att ha genomgått en mycket krävande examination.  Godkända kandidater blir sedan auktoriserade av den norska regeringens underskrift av deras översättningar, efter frasen "Sann översättning certifierad".

Polen

Standarder för översättning i Polen regleras av ett behörigt departement inom Justitieministeriet och alla översättare,  som vill tillhandahålla sådana tjänster måste klara en formell examination.

Sydafrika

I Sydafrika måste översättaren auktoriseras av högsta domstolen och måste använda ett original (eller en edsvuren kopia av ett original) i hans fysiska närvaro såväl som i hans källtext.  Översättaren kan bara svära ed för  sin egen översättning.  Det finns inget krav på ytterligare vittne (till exempel en notarie) för att intyga äktheten av översättningen.

Spain

Only sworn translators can produce a sworn translation in Spain. To become a sworn translator in Spain, the candidate has to pass an exam set by the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation.

Sverige

"Kammarkollegiet" är ett offentligt organ, som auktoriserar tolkar och översättare, som måste klara av  en sträng examination,  som arrangeras av organisationen. Auktoriserad översättare innehar en skyddad yrkestitel och deras översättningar anses lagliga och bindande för alla rättsliga ändamål.

USA

Det amerikanska arbetsdepartementet, byrån för arbetsmarknadsstatistik säger: "Det finns för närvarande ingen universell form av certifiering,  som krävs av tolkar och översättare i USA, men det finns en mängd olika tester översättare kan göra för att visa  bevisa sin kompetens.

The Business Translator är en global ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på högkvalitativ översättning och auktoriserad översättning för företag, myndigheter och internationella organisationer.