Ansvarsbegränsning

När en beställning har inkommit via e-post, är du bunden av villkoren i vårt affärsavtal (se nedan).  
Om du avbeställer ditt översättnings projekt efter att ha gett ditt godkännande, kan du förpliktas att betala för allt arbete som utförts.  Observera att genom att placera en order hos TBT, godkänner du villkoren i denna policy och vårt affärsavtal. 

Upphovsrätten i originaltext

TBT accepterar beställningar från kunden baserad på insikten att förhållandet skall betraktas som konfidentiellt och får inte innehålla någon tredje part.  TBT tillåts använda icke kontrakterade översättare i vissa situationer.  I sådana fall, kommer dessa översättare att underteckna ett bindande sekretessavtal, som rör det konkreta arbete, som skall genomföras.
I samtliga fall, förbinder sig kunden att hålla TBT skadeslös från anspråk om intrång av upphovsrätt och/eller rättigheter till översättning, även från alla rättsliga åtgärder, inklusive sådana som kan uppstå mellan personer, som ett resultat av innehållet i den ursprungliga texten eller översättningen.  

Avgifter och offert

Det tillkommer inga extra avgifter på en offert från TBT, förutsatt att inte extra tjänster har begärts av kunden efter den ursprungliga offerten.

Leverans och betalning

Datum och tid för leverans som överenskommits mellan TBT (The Business Translator) och kunden skall vara bindande endast efter att TBT har sett dokumenten som skall översättas.
Full betalning måste göras till TBT innan översättningsarbetet kan påbörjas, om inte annat har överenskommits i ett separat avtal.  Vid långa uppdrag eller texter, kan TBT samtycka till särskilda avtalsvillkor, som kan omfatta regelbundna delbetalningar. 

Upphovsrätt i översättning

Där texter, dokument, reklam och PR-material skall användas för normal affärsverksamhet, är det accepterat som standard affärspraxis att betalning för uppdraget till TBT, automatiskt överför alla rättigheter av textmaterial till kunden för all framtid. I detta inkluderas upphovsrätt och rätten att ändra i texten. Kund äger ej rätt att använda, publicera, distribuera eller på annat sätt utnyttja översatt eller producerad text förrän full likvid erlagts med mindre annat avtalats.

Sekretess och skydd av kundens dokument

TBT får inte vid något tillfälle röja någon information som finns i kundens originalhandlingar eller översättningar till någon tredje part, utan uttryckligt tillstånd av kunden. TBT är ansvarig för säkerhetshanteringen av kundens handlingar eller översättningar, inklusive kopior, så länge dessa är i TBT:s innehav och till deras säkra överlämnande.

Annullering

Om arbetet är beställt och därefter annulleras, skall kunden antingen betala TBT ett belopp som motsvarar proportionellt till arbetet har slutförts (lämplig andel av ursprungliga avtalade arvodet) och ett ytterligare belopp, som tas ut på grundval av tid för preliminär forskning och genomförda utredningar eller skall betala TBT ett belopp i kompensation, som skall överenskommas mellan parterna.  Arbetet, som har utförts skall vara tillgängligt för kunden efter att betalning har mottagits. 

Begränsningar i ansvarsskyldigheten

Under inga omständigheter skall TBT/The Translator Group vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkt, information eller användning.

Skadestånd

Ni accepterar att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa TBT/The Translator Group, dess chefer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, ansvar, skador, förluster eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader och kostnader, som följer av eller på något sätt har samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster.    

Tillämpliga lagar

Alla frågor rörande din tillgång till, och användning av, webbplatsen regleras i enlighet med schweizisk lag. Alla rättsliga åtgärder relaterade till din tillgång till, eller användning av, webbplatsen ska vidtas vid domstol i Schweiz. Du och The Business Translator/ The Translator Group är eniga om att underkasta er denna jurisdiktion, samt om att denna jurisdiktionsort är korrekt, vad gäller alla typer av rättsliga åtgärder och processer. 

Klagomål och tvister

Alla klagomål, som avser arbete, som utförts skall göras av klienten till TBT/The Translator Group (eller tvärtom) inom 30 dagar från dagen översättningen levererats.