Jämställdhet och mångfald

I The Business Translator är arbetet för jämställdhet och mångfald en viktig fråga. För oss handlar det om att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas kompetens. Det är en strategisk fråga som berör alla medarbetare i företaget. Skälen för att jobba med jämställdhet är många. Förmågan att dra nytta av olika erfarenheter och kunskaper gör också mångfalden till en faktor att beakta för att öka lönsamheten och säkerställa att företaget fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. För att se till att vi lever upp till såväl TBT’s övergripande mål som de formella krav som finns vad gäller jämställdhet och mångfald arbetar vi konsekvent med dessa frågor.

Vår policy: TBT har en övergripande jämställdhets- och mångfaldspolicy. Arbetet med mångfald och jämställdhet ingår i företagets strävan att vara en positiv kraft i samhället.

Våra mål: Jämställdhets- och mångfaldsmål för TBT utgår från Jämställdhets- och mångfaldspolicyn som företagets ledning beslutat om. Målen för 2011 är:

Minst 40 % av det underrepresenterade könet på chefs- och specialistpositioner. Könsneutrala och sakliga argument för löneskillnader. Ambitionen att öka mångfalden i alla grupper, på alla nivåer i företaget för att spegla kundernas sammansättning i syfte att bättre möta kundernas behov. Ambitionen att alla medarbetare ska ha tillräckligt mycket kunskap om och insikt i företagets syn på jämställdhet och mångfald för att kunna bemöta alla externa kunder på ett likvärdigt sätt.